Osnovna Škola "Turbe"Rad vijeća roditelja

MJESEC                      SADRŽAJ

IX                             ·   KONSTITUISANJE VIJEĆA RODITELJA

                                ·   ANALIZA VIJEĆA U PROTEKLOJ ŠKOLSKOJ GODINI

                                ·   OSIGURANJE UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2016/2017.godinu

                                ·   UDŽBENICI ODOBRENI ZA ŠKOLSKU 2016/2017.godinu

                                ·   RAZMATRANJE PRIORITETA ZA ŠKOLSKI RAZVOJNI TIM U       2016/2017.godinu

                                ·   RAZMATRANJE PRIORITETA PO IFI METODOLOGIJI

X                              ·  UPOZNAVANJE SA PRAVILNIKOM O KUĆNOM REDU

                                ·  UPOZNAVANJE SA GPR ŠKOLE:

                                   -NASTAVA

                                   -SLOBODNE AKTIVNOSTI

                                   -DODATNA NASTAVA

                                ·  EDUKACIJA RODITELJA

XII                            ·  IZVJEŠTAJ O SVIM AKTIVNOSTIMA U ŠKOLI

                                ·  PREVOZ UČENIKA –PUTNIKA

                                ·  EDUKACIJA ČLANOVA VIJEĆA RODITELJA

II                             ·  IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTOM USPJEHU NA KRAJU PRVOG POLUGODIŠTA

                               ·  SARADNJA RODITELJA SA ŠKOLOM

                               ·  PRIČINJENE ŠTETE

                               ·  EDUKACIJA ČLANOVA VIJEĆA RODITELJA

IV                            ·  DAN ODBRANE TURBETA 20.04.2017.godine

                                  UČEŠĆE U MANIFESTACIJI

                               ·  SARADNJA SA PU TRAVNIK

                               ·  RASPRAVA O IZLETIMA I EKSKURZIJAMA

VI                            ·  IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ EKSKURZIJI I IZLETIMA

                               ·  IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA U ŠKOLI

                               ·  IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTOM USPJEHU NA KRAJU NASTAVNE GODINE